เข้าหน้าหลัก
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
เลขที่ ๕๗๗/๑ ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๒๑-๗๔๑ www.yuwawittaya.ac.th
โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑ และ ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘