โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขยายเวลารับสมัคร "ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาลที่ ๑" ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
"ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖" วันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๖๓
(โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑ และ ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘)