รับแบบกรอกประวัติได้ตั้งแต่วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป
แบบกรอกประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นแม่ดีเด่น   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  อ.เมือง  จ.สระบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์ แบบ pdf หรือ word
วิธีการกรอกประวัติ:

๑. ให้ทำการแบบกรอกประวัติโดยการ "พิมพ์" (แฟ้มประวัติส่วนตัว)  เท่านั้น จำนวน  ๑  ชุด และแบบกรอกประวัติ (ย่อ) จำนวน ๑ ชุด
๒. หลักฐานของแม่ ดังต่อไปนี้
๒.๑  สำเนาทะเบียนบ้าน      ๑  ชุด
      (แม่ดีเด่นจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เสนอ)
๒.๒  สำเนาบัตรประชาชน  ๑  ชุด
๒.๓  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  ๒ นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป  (ไม่ควรเกิน  ๒  ปี)
๓. ระยะเวลาในการส่งเอกสาร ส่งแบบประวัติพร้อมรูปถ่าย ภายในวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
กรอกประวัติได้ตั้งแต่วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป