top of page
ภาษาต่างประเทศ.jpg
นางจุฑามาศ--ทองคำ.png

นางจุฑามาศ  ทองคำ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

นางชุติมา--อักษรพจน์.png

นางชุติมา อักษรพจน์

ครูกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)

นางยุพาวรรณ--เคิร์กแฮม.png

นางยุพาวรรณ  เคิร์กแฮม

ครูกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)

นางสิริรัตน์-รัชตากร.png

นางสิริรัตน์ รัชตากร

หัวหน้าครูกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)

Ms.Girley Jon B.Aurelio.png

Ms. Girley Jon B. Aurelio 

ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษอนุบาล

English Teacher

Ms.Zilpha D.Bodo.png

Ms. Zilpha D. Bodo 

ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษอนุบาล English Teacher

Ms. Rosemarie P.Ulitin.png

Ms. Rosemarie P.Ulitin

ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษอนุบาล English Teacher

bottom of page