top of page
Banner-Examination-results.jpg

ประกาศผลสอบนักเรียนแบบรายบุคคล
ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565
ผ่านทาง "ระบบระบบแจ้งผลการเรียนรายบุคคล"
วิธีเข้าดูผลสอบ
1. กดที่เมนู ดูผลสอบ
2. ใส่"เลขบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน"
3.กดปุ่ม "Search"

bottom of page