top of page
Banner2020.Faculty.png
ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน
v.png
ผอ.เจียมจิต-ยุววิทยา.jpg

นางสาวเจียมจิต  ยุววิทยา

  ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ, ครูใหญ่, ผู้อำนวยการ

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

น.ส.เพชรน้อย-จันทร์น้อย.jpg

นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย

รองผู้อำนวยการ / หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนและหัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางสิริรัตน์-รัชตากร.jpg

นางสาวสิริรัตน์ รัชตากร

หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา

นางรัชดาภรณ์-สวนเข้ม.jpg

นางรัชดาภรณ์ สวนเข้ม

หัวหน้าฝ่ายวิชาการก่อนประถมศึกษา

และฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

นายณัฐวร-สินสุพรรณ์.jpg

นายณัฐวร สินสุพรรณ์

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา

นางอนุธิดา-บุญเพี้ยน.jpg

นางอนุธิดา บุญเพี้ยน

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนก่อนประถมศึกษา

นางชุติมา-อักษรพจน์.jpg

นางชุติมา อักษรพจน์

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา

board-school(1000x667).jpg
bottom of page