นางสาวเจียมจิต  ยุววิทยา

  ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ, ครูใหญ่, ผู้อำนวยการ

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

นางสาวเพชรน้อย  จันทร์น้อย

รองผู้อำนวยการ / หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนและหัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางสาวสิริรัตน์ รัชตากร

หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา

นางรัชดาภรณ์ สวนเข้ม

หัวหน้าฝ่ายวิชาการก่อนประถมศึกษา

และฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

นายณัฐวร สินสุพรรณ์

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา

นางอนุธิดา บุญเพี้ยน

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนก่อนประถมศึกษา

นางอุดม เกตุสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

นางชุติมา อักษรพจน์

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา

นางสาวเตือนใจ จำปาทอง

หัวหน้างานวัดและประเมินผล / ครูคอมพิวเตอร์

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube