top of page
ภาษาไทย.jpg
นางศิริพร---ลิมปโกมล.png

นางศิริพร ลิมปโกมล

หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

นางสาววราภณณ์-สีแสด.png

นางสาววราภรณ์ สีแสด

ครูกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

นางสาวเกศศิริ-ศรีบัวบาน.png

นางสาวเกศศิริ ศรีบัวบาน

ครูกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

นางสาวเกวลิน--แก้วกันยา.png

นางสาวเกวลิน แก้วกันยา

ครูกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

นางสาวจันทกานต์-ไตรจักร์.png

นางสาวจันทกานต์ ไตรจักร์

ครูกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

นางนงลักษณ์--ความสุข.png

นางนงลักษณ์ ความสุข

ครูกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

bottom of page