top of page
Infront_Yuwawittaya
school-land.jpg


       โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗๗/๑ ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี รหัสฯ ๑๘๐๐๐

 • โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๒๑-๗๔๑

 • โทรสาร   ๐๓๖-๒๒๑-๗๔๑

 • วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

 • สมัครเรียน ๐๘๖-๐๓๒-๐๐๔๑ และ ๐๘๕-๘๑๑-๗๗๔๖

 • Address :

 • Yuwawittaya Kindergarten School And Nursary Center.

 • 577/1 Pichaironnarongsongcram,Pak preaw,  City Saraburi District, Saraburi Province . Postcode 18000.

 • Open Monday to Friday  Open Hours 08.00 am. - 05.00 pm.

 • Telephone : +(66)036221741

 • +(66)0860320041 or +(66)0858117746


       โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา มีเขตพื้นที่บริการ ดังนี้

 1. อ.เมืองสระบุรี

 2. อ.พระพุทธบาท

 3. อ.หนองโดน

 4. อ.ดอนพุด

 5. อ.บ้านหมอ

 6. อ.เฉลิมพระเกียรติ

 7. อ.เสาไห้

 8. อ.วิหารแดง

 9. อ.หนองแซง

 10. อ.วังม่วง

 11. อ.มวกเหล็ก

YW-13AUG2020 (27).jpg

วิสัยทัศน์ : VISION

       โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ก่อตั้งโดย คุณเจียมจิต ยุววิทยา ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ, ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

        โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเป็นดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเป็นไทย โดยเน้นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบริหารจัดการเชิงระบบ บุคลากรได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี

YW-SEMA2018 (6).jpg

ความเป็นมา : Background

  โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๖ โดยมีนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา เป็นผู้ก่อตั้ง ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่ ของโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

       โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้   นักเรียนเป็นคนเก่ง ดี  มีสุข โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น   ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้   มีระบบบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ    บุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ    พร้อมทั้งมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

       ในปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีจำนวนห้องเรียน ๓๔ ห้อง

มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเป็นที่เคารพนับถือและยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากร  ประกอบด้วย พระพุทธสุวรรณโชติ ศาลเจ้าพ่อหอกลอง ศาลปู่เจ้าสมิงพราย ศาลพระชัยมงคล

KIDS2020-7FEB (4).jpg

สัญลักษณ์ : Symbolic

​​           

 

 

 

 

 

 

            ประกอบด้วย วงกลม 2 วงซ้อนกัน โดยวงกลมด้านนอก มีตัวอักษร "โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อ.เมือง จ.สระบุรี" คั่นด้วยดอกบัว ส่วนวงกลมด้านใน มีรูปเด็กหญิงไว้ผมจุกกำลังพนมมือไหว้ หน้าตายิ้มแย้ม

LOGO-YUWA-RED.png
bottom of page