top of page
ครุประถมศีกษา-พื้นหลัง2.jpg
นางนงลักษณ์--ความสุข.png

นางนงลักษณ์ ความสุข

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑

นางสาวดวงกมล--วรรณโนมัย.png

นางดวงกมล วรรณโนมัย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๓

นางนงลักษณ์--ความสุข.png

นางนงลักษณ์ ความสุข

หัวหน้าสายระดับประถมศึกษา

นางเพชรมณี---บุญมี.png

นางเพชรมณี บุญมี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑

นางสาวเกวลิน--แก้วกันยา.png

นางสาวเกวลิน แก้วกันยา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒

นางยุพาวรรณ--เคิร์กแฮม.png

นางยุพาวรรณ เคิร์กแฮม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๓

นางศิริพร---ลิมปโกมล.png

นางศิริพร ลิมปโกมล

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑

นางสาวแสงเดือน--จันทร์หม่อน.png

นางสาวแสงเดือน จันทร์หม่อน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑

นางสาวเสาวรัตน์-ชาวบ้านใน.png

นางสาวเสาวรัตน์ ชาวบ้านใน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓

นางสาวอัปสร--สารีสุข.png

นางสาวอัปสร สารีสุข

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๔

นางสาวสุชาดา-พันธ์นิมิตร.png

นางสาวสุชาดา พันธ์นิมิตร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒

bottom of page