top of page
คณิตศาสตร์.jpg
นางปาริชาติ-นาลาผาย.png

นางปาริชาติ นาลาผาย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

นางสาวดวงกมล--วรรณโนมัย.png

นางดวงกมล วรรณโนมัย

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

นางเพชรมณี---บุญมี.png

นางเพชรมณี บุญมี

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

นางสาวยุภาภรณ์-วิจิตรหงษ์.png

นางสาวยุภาภรณ์ วิจิตรหงษ์

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

นางสาวแสงเดือน--จันทร์หม่อน.png

นางสาวแสงเดือน จันทร์หม่อน

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

นางสาวอุรุพร-อมราภรณ์.png

นางสาวอุรุพร อมราภรณ์

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

bottom of page