top of page

รางวัลอันภาคภูมิใจ

รางวัล โรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2551

และ

รางวัล โรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2548

bottom of page