top of page
ครุประถมศีกษา-พื้นหลัง-ฟ้า.jpg
นางสาวอัยริน-ศรีมาวงษ์.png

นางสาวอัยริน ศรีมาวงษ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑

นางสาวยุภาภรณ์-วิจิตรหงษ์.png

นางสาวยุภาภรณ์ วิจิตรหงษ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑

นางสุมิตรา-เลิศล้ำ.png

นางสุมิตรา เลิศล้ำ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒

นางสาวอุรุพร-อมราภรณ์.png

นางสาวอุรุพร อมราภรณ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓

นางสาวจันทกานต์-ไตรจักร์.png

นางสาวจันทกานต์ ไตรจักร์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓

นางสาวรสริน--สาครแก้ว.png

นางสาวรสริน  สาครแก้ว

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔

นางจุฑามาศ--ทองคำ.png

นางจุฑามาศ  ทองคำ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

นางสาวเกศศิริ-ศรีบัวบาน.png

นางสาวเกศศิริ ศรีบัวบาน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

นางปาริชาติ-นาลาผาย.png

นางปาริชาติ นาลาผาย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓

นางสาววราภณณ์-สีแสด.png

นางสาววราภรณ์ สีแสด

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒

bottom of page