top of page
ปฐมวัย-พิ้นหลัง2.jpg
นางสาวทัศนพรรณ--ทองแดง.png

นางสาวทัศนพรรณ ทองแดง

ครูประจำชั้น อนุบาล ๑/๑

นางสาวศิริพร--พวงกุหลาบ.png

นางสาวศิริพร พวงกุหลาบ

ครูประจำชั้น อนุบาล ๑/๓

นางสาวถนอมศรี--เต๊ะขันหมาก.png

นางสาวถนอมศรี เต๊ะขันหมาก

ครูประจำชั้น อนุบาล ๑/๒

นางหนูเมือง--พวงศรี.png

นางหนูเมือง พวงศรี

หัวหน้าสายระดับก่อนประถมศึกษา

นางศิริกัญญา--ทาแฮ.png

นางสาวศิริกัญญา ทาแฮ

ครูประจำชั้น อนุบาล ๒/๑

นางสุวรรณณี--ศิริโท.png

นางสุวรรณี ศิริโท

ครูประจำชั้น อนุบาล ๒/๓

นางสุริยา--รีพิม.png

นางสุริยา รีพิม

ครูประจำชั้น อนุบาล ๒/๒

นางจิราพร--ศรีวิชา.png

นางจิราพร ศรีวิชา

ครูประจำชั้น อนุบาล ๓/๑

นางนิภาพร--อ่อนเขียว.png

นางนิภาพร อ่อนเขียว

ครูประจำชั้น อนุบาล ๓/๓

นางสาวสุนันต์ทา--บุญอยู่.png

นางสาวสุนันต์ทา บุญอยู่

ครูประจำชั้น อนุบาล ๓/๒

bottom of page