KIDS2020-14-15JAN (54).jpg

กล่มสาระการเรียนรู้

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

S.Darachot.jpg

นายสุรชาติ ดาราโชติ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

J.Taokaew.jpg

นายจักรินทร์ เต้าแก้ว

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา