top of page
Cover_CEO1.jpg
ประวัติการศึกษา

นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา

ผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาต/ครูใหญ่

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

ปริญญาตรี  : วิชาเอกการอนุบาลศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎูสวนดุสิต

ปริญญาตรี  : วิชาเอกการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎูเทพสตรี

ปริญญาโท  : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศศม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ

นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา

ผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาต/ครูใหญ่

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

พ.ศ. ๒๕๔๓

 • ประธานชมรมโรงเรียนเอกชน  จังหวัดสระบุรี

 • คณะกรรมการดำเนินงานการอบรมครูแกนนำเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ตาม พระราชบัญญัติการเรียนรู้การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒

พ.ศ. ๒๕๔๔

 • คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน  และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๓  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี

 • ประธานชมรมการศึกษาเอกชน  จังหวัดสระบุรี

พ.ศ. ๒๕๔๕

 • สมาชิกกิตติมศักดิ์  สถากาชาดไทย  จังหวัดสระบุรี

 • ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"

 • ได้รับประกาศเกียรติคุณ  "บุคลากรของแผ่นดิน"  สาขานักการบริหาร  "คุณธรรมดีเด่น"   จากนิตยสารศูนย์ข่าววิทยุและโทรทัศน์

 • ได้รับยกย่องเป็นผู้สนับสนุน  คุณธรรมจริยธรรม  และพุทธศาสนาดีเด่น  จากสำนักศาสนศึกษาวัดศรีบุรีรตนาราม

 • ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดสระบุรีว่าเป็น  ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี

 • ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น  จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  และชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรี

พ.ศ. ๒๕๒๖

 • ที่ปรึกษาชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรี

 • ได้รับโล่และเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นผู้อนุรักษ์สร้างสรรค์สังคมไทยดีเด่นจากชมรมอนุรักษ์สร้างสรรค์สังคมไทย

พ.ศ. ๒๕๔๗

 •  รองประธานชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรี

 •  ได้รับ "เสาเสมาธรรมจักร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร

 •  ได้รับโล่ห์ การประกาศเกียรติคุณ "ครูระดับเพชร" จากนิตยสารเพชรแผ่นดิน เพื่อยกย่องเชิดชูเป็นบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๗

 •  คณะกรรมการส่วนภูมิภาคของสมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๔๘

 • คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต  ๑

 • คณะกรรมการจัดงานพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล  และฉลองพระประธาน  ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี

 •  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  จาหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ

 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติยศ "ครูดีศรีของชาติ สายบริหารการศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม จาก Good Idea News"

 • ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๔ ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

พ.ศ. ๒๕๕๙

 •  รับเกียรติบัตร โรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๘

 • รับรางวัล เหรียญทองแดง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี ๒๕๕๙ ระดับชั้น ป.๖

พ.ศ.๒๕๖๑

 • รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

พ.ศ.๒๕๖๒

 • รับรางวัล โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี ๒๕๖๒ ระดับชั้น ป.๖

พ.ศ.๒๕๖๓

 • รับรางวัล "โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศุึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ระดับขั้น ป.๖ ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

MissJiamjitYuwawittaya2.jpg
MissJiamjitYuwawittaya3.png
MissJiamjitYuwawittaya.jpg
MissJiamjitYuwawittaya_Friend.png
bottom of page