top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สอบเข้าศึกษาต่อชั้นม.๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องเรียนปกติ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องเรียนปกติ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

เด็กชายชัยชนะ เก่งเกียรติชัย
เด็กชายติวานนท์ ท้วมศิริ
เด็กหญิงสุภาวดี อินทองดี
เด็กหญิงอริศรา ศรีเสถียรวงศ์
เด็กหญิงพรวรินทร์ วิจิตรหงษ์
เด็กหญิงวันวิสา อิทธิเดชรรัตน์
เด็กชายดาลิศ พึ่งประยูร
เด็กหญิงไอญดา วัฒนไพบูลย์
เด็กชายภัทรพงศ์ กมุททรง
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา กลางประพันธ์
เด็กชายภูมิพัฒน์ เจริญวัย
เด็กหญิงอณัญญา โสภาวศิน
เด็กหญิงหทัยกานต์ เสละสัย
เด็กชายณัฏฐพงษ์ เศรษฐะ
เด็กชายศุภมงคล นิ่มธุภะริยะ
เด็กหญิงศลิษา ปิ่นสวย
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ แสงพล
เด็กหญิงลภัสรดา ปุยพันธ์
เด็กหญิงปณาลี ทิพย์สูตร
เด็กชายกฤติเดช สุธาดล
เด็กชายคณิน พวงมงคลธร
เด็กหญิงนันวลัญช์ สุระกุล
เด็กชายพีรพัฒน์ รังเริ่ม
เด็กหญิงพณณภร สอนศรี
เด็กชายพิสิษฐ์ ยานเพิ่ม
เด็กหญิงชัญญา ศรีสง่า
เด็กชายพิชญุตม์ ชุติวรรณกุล

เก่ง ดี มีสุข เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในอนุบาลยุววิทยา
ดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page