top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สอบเข้าศึกษาต่อชั้นม.๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องเรียนปกติ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ห้องเรียนปกติ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

เด็กหญิงภภรกัญ อินทมี
เด็กหญิงอุรชา เลี้ยงดี
เด็กหญิงธนพร เต้าทอง
เด็กหญิงลัลน์ลดา ทรงโภค
เด็กหญิงณัชชา สดใส
เด็กหญิงยูริญดา ไชยราช
เด็กหญิงชัญญพร ธรรมสาร
เด็กชายปัณณพัฒน์ รอดพงษ์
เด็กหญิงพัชราภร ศรีหาบุตร

เก่ง ดี มีสุข เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในอนุบาลยุววิทยา
ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

留言


bottom of page