top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

รางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ ๗ ระดับประเทศ

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ ๗ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

จัดโดยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน #คนเก่งของเรา


ด.ช.ภูดิท ศรีมะโน ป.๓/๑

รางวัลเหรียญเงิน "การวาดภาพระบายสี" ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสิริรัตน์ รัชตากร

ด.ญ.สุภาวดี ศรีเกษม ป.๓/๓

รางวัลเหรียญเงิน "การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) หลักสูตรสามัญ" ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

ครูผู้ฝึกซ้อม: นางยุพาวรรณ เคิร์กแฮม

ด.ญ.ทัชธารา ประทุมมา ป.๓/๔

รางวัลเหรียญทองแดง "เรียงร้อยถ้อยความ เขียนเรื่องจากภาพ" ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวเกวลิน แก้วกันยา

ด.ญ.วรรณวิศา พันธ์ชาติ ป.๒/๑

รางวัลเหรียญทอง "ท่องอาขยานทำนองเสนาะ" ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาววราภรณ์ สีแสด

ด.ญ.ธัญกานต์ สุกกระจ่าง อนุบาล ๓/๑

รางวัลเหรียญเงิน "การเล่านิทานประกอบสื่อ" ระดับปฐมวัย

ครูผู้ฝึกซ้อม: นางสาวถนอมศรี เต๊ะขันหมาก

ด.ญ.ปพิชญา ทองดีนอก ป.๕/๓

รางวัลเหรียญเงิน "การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) หลักสูตรสามัญ" ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางจุฑามาศ ทองคำ

ด.ญ.เบญญาภา ชุ่มเย็น ป.๖/๒ และ ด.ญ.ภัทรวดี บุญปุ๋ย ป.๖/๒ และ ด.ญ.ผกาพร ผาพิมพ์ ป.๖/๒

รางวัลเหรียญทอง "การทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖"

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวเกศศิริ บัวบาน

ด.ช.ฐปนวัฒน์ วงษ์แปลง ป.๖/๒

ด.ช.โสภณวิทย์ จำปาเงิน ป.๖/๑

รางวัลเหรีญทอง "การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP" ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางปาริชาติ นาลาผาย และ นางสาวยุภาภรณ์ วิจิตรหงษ์

ด.ช.ชัยกฤต อนันตะ อนุบาล ๓/๑

รางวัลเหรียญทอง " การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน" ระดับปฐมวัย

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวศิริพร พวงกุหลาบ

ด.ญ.ศรุตา สุมาลัย ป.๒/๓

รางวัลเหรียญทองแดง "การเล่านิทานคุณธรรม" ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางรัชดาภรณ์ สวนเข้ม

ด.ช.ปัณณวิชญ์ ศรีกำพล ป.๖/๑

รางวัลเหรียญทอง "อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์" ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวยุภาภรณ์ วิจิตรหงษ์

ด.ช.กวิน หมื่นสิทธิโรจน์ ป.๓/๑

รางวัลเหรียญทองแดง "การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Speech" หลักสูตรสามัญ" ระดับปฐมวัย

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางศิริกัญญา ทาแฮ


รางวัลแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ ๗ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ : คลิกที่นี่
ดู 32 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page