top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนในระดับอนุบาล รูปแบบ Clip VDO แบบ On line

ประมวลภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของน้องๆ ในระดับอนุบาล โดยเรียนรู้ผ่าน Clip VDO ในรูปแบบ On line เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง4 ด้านที่เหมาะสมกับวัยดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page