งานพระธรรมทูตสายที่ ๒ ประจำปี ๒๕๔๘ -๒๕๔๙ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙)

งานพระธรรมทูตสายที่ ๒ ประจำปี ๒๕๔๘ -๒๕๔๙ จัดโดย มหาเถรสมาคม

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ โครงการส่งเสริมการรักษาศีลแลปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1. รางวัลชนะเลิศ การสมาทานศีล ๕ ระดับอนุบาล ได้แก่ ด.ญ.อนงค์นาฎ จินาพุก

2. รองชนะเลิศอันดับ ๑ ตอบปัญหาธรรมะ เรื่อง ศีล ๕ ระดับชั้น อนุบาล ได้แก่ ด.ช.อภิชัย เมฆา

3. ชนะเลิศ การสมาทานศีล ๕ ระดับชั้นอนุบาล ได้แก่ ด.ญ.มธุรดา ปัญหา

4. ชนะเลิศ การวาดภาพระบายสีเรื่องศีล ๕ ระดับชั้นอนุบาล ได้แก่ ด.ช.เมธาพัฒน์ สุขชีรัตน์

5. รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงเรื่องศีล ๕ ระดับชั้นอนุบาล ได้แก่ ด.ญ.อาทิตยา ทองสุขดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube