top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรักความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันดู 16 ครั้ง

Comments


bottom of page