top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อชั้นม.๑ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”ห้องเรียนปกติ ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.๑ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”ห้องเรียนปกติ ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ

เด็กชายศุภนิมิต มณีศิริ
เด็กหญิงวชิรญาณ์ สุขครัน

เก่ง ดี มีสุข เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในอนุบาลยุววิทยา
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.๑ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”ห้องเรียนปกติ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

เด็กชายแทนคุณ นิลขำ
เด็กหญิงบรรณรต อยู่ยัง
เด็กหญิงเกสรา มณีศิริ
เด็กชายณภัทร แก้วแสนตอ
เด็กหญิงอริชา อึ่งน้อย
เด็กชายพิจักษณ์ ด้วงไพร

เก่ง ดี มีสุข เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในอนุบาลยุววิทยา
ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page