top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียน ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียน ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม และคะแนนสูงสุดแต่ละวิชา ซึ่งโรงเรียนอนุบาลยุววิทยามีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา

ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page