top of page
 • รูปภาพนักเขียนAdmin

ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

ห้องเรียนปกติ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

 • เด็กหญิงภัทร ฉิมนอก

 • เด็กชายกันต์ธีร์ บุญใจ

 • เด็กชายชลาชล ภูแก้ว

 • เด็กชายสิรวิชญ์ พลชู

 • เด็กชายจีระพงษ์ มาลาพล

 • เด็กหญิงอัญชลินทร์ เสวตสุวรรณ์

 • เด็กหญิงสรินทา ต่อศักดิ์

 • เด็กชายกริชฐิพงศ์ วงษ์สุวรรณ

 • เด็กหญิงกัญยาณัฐ แก่นโลหิต

 • เด็กหญิงปุณยนุช อ่อนปานนิล

 • เด็กชายเนติภูมิ เจ็นเชี่ยวชาญ

 • เด็กชายโสภณวิชญ์ จำปาเงิน

 • เด็กหญิงวรรณวนัช พลจ่า

 • เด็กชายเกียรติรพี ดุลสูงเนิน

 • เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ บุศดี

 • เด็กหญิงธัญชนก แก้วโมลา

 • เด็กชายปกรณ์เกียรติ อิ่มอะภัย

 • เด็กหญิงณิชาภัทร สารีสุข

 • เด็กชายกฤษฎิ์ กิจจาพูล

 • เด็กชายธนเดช สมจิตร์

 • เด็กหญิงวรรณนัชชภรณ์ อาลัยจิตร

 • เด็กหญิงสุวิมล หล่อแหลม

 • เด็กหญิงวรฤทัย หระไชย

 • เด็กชายกรณ์กวินทร์ เจริญผล

 • เด็กชายณัฐปภัสร์ กล่อมเกลา

 • เด็กหญิงชโลทร พุ่มโต

 • เด็กชายพงศ์พล ชาวสวน

เก่ง ดี มีสุข เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในอนุบาลยุววิทยา

ดู 36 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page