top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

  • เด็กหญิงสิรินดา เชียงตา

  • เด็กหญิงมลธิชา คำมุงคุณ

  • เด็กชายจิรวัฒน์ เครือนาค

  • เด็กชายธีรภัทร โพธิ์ศรี

  • เด็กหญิงชญาภา ชิตตันสกุล

  • เด็กหญิงเบญญาภา พลูหอม

  • เด็กหญิงณัฐกฤตา รัตนพงษ์

  • เด็กหญิงณัชชา เรืองจาบ

  • เด็กหญิงอภิชญา คำภา

เก่ง ดี มีสุข เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในอนุบาลยุววิทยาดู 169 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page