top of page

ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระบุรี ณ ห้อประชุมบานบุรี ศูนย์ปฎิบัติการวิชาชีพ ชั้น ๒ วิทยาอาชีวศึกษา จังหวัดสระบุรี จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page