top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นป. ๖ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.๑ ห้อง SMP สบว.

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

เด็กชายเอื้ออังกูร กัลยาวัฒนเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
เด็กหญิงธณัชยา เหมรา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒
เด็กชายฐปนวัฒน์ วงษ์แปลง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒
เด็กชายปัณณวิชญ์ ชาธรรมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ วิโรจน์ศิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยิ้มพังเทียม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
เด็กชายกันตพงศ์ เอกฉัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒
เด็กชายภูมิพัฒน์ ทองสอาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓
เด็กชายธรรมพิชญ์ กูลแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
เด็กชายปภังกร แดงประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

เก่ง ดี มีสุข เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ดู 39 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page