กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี