top of page

กิจกรรมวันไหว้ครูระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

    เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูระดับชั้นประถมศึกษาประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความเคารพความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของครูผู้สอน

ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page