top of page

กิจกรรมนิทรรศการผลงานนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบ ๒)

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดแสดงผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยจัดแสดงผลงานทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการแสดงโครงงานที่ดีเด่น การแสดงความสามารถของนักเรียน การเรียนรู้ตามฐานจากครูภูมิปัญญา


นอกจากนี้ ทาง นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่วิทยากร ผู้สอน ที่ได้นำความรู้ มาแบ่งปันน้องๆ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอขอบคุณนะคะดู 39 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page