top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมเปิดบ้านผลงานหนูของเด็กระดับอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๓๕๖๗ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมเปิดบ้านผลงานหนูของเด็กระดับอนุบาล โดยจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กๆ เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง เด็กๆกล้าแสดงออก มีความสุขและสนุกสนานในขณะร่วมกิจกรรม

/ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน เก่ง ดี มีสุข ที่ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา www.yuwawittaya.ac.thดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page