top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ระดับชั้นประถมศึกษา

อัปเดตเมื่อ 25 ส.ค. 2565

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18–24 สิงหาคม ของทุกปี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และกระบวนการเรียรรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา

โดยใช้หลักการแสวงหาความรู้ แก้ปัญหา แบบมีขั้นตอน สังเกตและระบุปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ทำการทดลองหรือทดสอบสมมติฐาน เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการทดลอง เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกการปฏิบัติจริง


















ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page