top of page
 • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.๑โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม


ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

 • เด็กชายอาทิตย์ สถาผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑


ห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)

 • เด็กชายฐิติศักดิ์ สุมาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓ • เด็กหญิงชัชชญา ศิริคุณานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓ • เด็กหญิงปพิชญา ทองดีนอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓ • เด็กหญิงบัณฑิตา ซุ่นกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ • เด็กชายนรเศรษฐ์ คำบาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ • เด็กชายหฤทชนน จันทวี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ • เด็กชายธีรภัส มณีสุขเกษม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ • เด็กชายธีรภัทร ลิ้มมั่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒


ห้องเรียนพิเศษ

English Program

 • เด็กชายกฤชณัท ธาดาเกตุเกษม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ • เด็กหญิงไอญดา วัฒนไพบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ • เด็กหญิงพิชามญชุ์ ชาญธัญกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓ • เด็กหญิงปิยะพร ศรีประเทือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒


ห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์สองภาษา (SMBP)

 • เด็กหญิงใบบัว ประพฤติธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓


#เก่ง #ด#มีสุข เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในอนุบาลยุววิทยาดู 38 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page