top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรม โรงเรียนสุขสันต์ปลอดควัน ปลอดบุหรี่ ประจำปี 2567

วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรม โรงเรียนสุขสันต์ ปลอดควัน ปลอดบุหรี่ โดยมีการจัดป้ายประชาสัมพันธ์ และจัดแสดงผลงานนักเรียนเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ มีการนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เดินรณรงค์ไปยังบริเวณเขตชุมชนเมือง เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่นั้นเลิกสูบ และตระหนักถึงความสำคัญของการ ลด ละ เลิกบุหรี่ ด้วยการแจกลูกอมมะยมสามรส พร้อมสติ๊กเกอร์รณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อเป็นการเชิญชวนให้เลิกสูบบุหรี่ โดยในปีนี้มีคำขวัญ คือ

ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า : คำขวัญในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page