top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา นำโดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อระลึกถึงพระคุณของคุณครู แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ระหว่างครูกับศิษย์ และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page