top of page
 • รูปภาพนักเขียนAdmin

ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

ห้องเรียนปกติ ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ

 • เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยิ้มพังเทียม

 • เด็กหญิงกนกลักษณ์ นำไทย

 • เด็กชายรณกร กรอบรูป

 • เด็กหญิงชุติมณฑน์ โนนคล้อ

 • เด็กชายสุวิจักขณ์ อำภา

 • เด็กหญิงพิชญาภา ลำดวน

 • เด็กหญิงญาณภา พิลาทอง

 • เด็กชายธัญวิทย์ สุกกระจ่าง

 • เด็กชายธีวรา จำปาทอง

 • เด็กชายศุภกฤต กาใหญ่

 • เด็กชายณัทณพงศ์ ถาวรศักดิ์

 • เด็กหญิงพัชรกัญญื ทัดแพ

 • เด็กหญิงภัทรนันท์ วงษ์งาม

 • เด็กหญิงภิญญดา สุขคำนา

 • เด็กชายรัชพล พิสุทธิโสภณ

 • เด็กหญิงศิริจรรยา คงอ่อน

 • เด็กชายธีรกานต์ กรชนะ

 • เด็กชายอธิภัทร แก้วรอดวงษ์

เก่ง ดี มีสุข เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในอนุบาลยุววิทยาดู 26 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page