top of page

กิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรา จ.ลพบุรี

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ร่วมกันบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่และเงินให้กับสถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรา จ.ลพบุรี ในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมดู 30 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page