KengDeeMeeSuk.jpg

ครูประจำชั้นอนุบาลที่ ๒

A.Boonphain.png

นางอนุธิดา บุญเพี้ยน

ครูประจำชั้น อนุบาล ๒

P.Rungreung.jpg

นางเพื่มสุข รุ่งเรือง

ครูประจำชั้น อนุบาล ๒

N.Puengsri.jpg

นางหนูเมือง พวงศรี

ครูประจำชั้น อนุบาล ๒

W.Puengtalawee.png

นางสาววันเพ็ญ   พึ่งตาราวี

ครูประจำชั้น อนุบาล ๒

S.Tahae.jpg

นางศิริกัญญา ทาแฮ

ครูประจำชั้น อนุบาล ๒