top of page

Yuwa Gottalent 2020 ระดับชั้น ป.๒ และ ป.๕

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรม Yuwa Gottalent 2020 ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ มีการแสดงของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page