Yuwa Gottalent 2020 ระดับชั้น ป.๒ และ ป.๕

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้จัดกิจกรรม Yuwa Gottalent 2020 ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ มีการแสดงของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

รับข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี
โปรดใส่อีเมล์ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

577/1 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  18000

โทรศัพท์ 036-221-741

สมัครเรียน 085-811-7746
โทรศัพท์ 036-221-741
เปิดจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-17.00 น.
  • Facebook
  • YouTube