top of page

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้รับรางวัลผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

อัปเดตเมื่อ 6 พ.ย. 2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป


ดู 33 ครั้ง0 ความคิดเห็น

댓글


bottom of page