• Admin

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาคืนเงินค่าธรรมเนียมอื่นๆ แก่ผู้ปกครอง

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ได้ทำการคืนเงินค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้กับผู้ปกครอง ในรายการที่ไม่ได้ใช้จ่ายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เนื่องจากหยุดเรียนพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการรับเงินคืนแบบ New Normal นะคะ