top of page

โครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ โดย ชมรมบัณฑิตแนะแนว (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)

โครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ โดย ชมรมบัณฑิตแนะแนว

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ชมรมบัณฑิตแนะแนว มอบเกียรติบัตรกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ที่เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ได้รับรางวัล

1. คะแนนรวม PRE-ประถมศึกษา ชั้น ป.๔ วิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ อันดับที่ ๑ ของประเทศได้แก่ ด.ญ.ณัฐริกา สุมาลีดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page