top of page
  • Admin

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษารูปแบบ On line On-hand

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษารูปแบบ On line On-hand เด็กได้ทำแบบฝึกหัด ใบงาน ใบสร้างความรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน โดยบูรณาการประสมประสานกับทักษะชีวิตที่นักเรียนปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page