top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนชั้นอนุบาล ผ่านการเรียน On line และ Clip VDO

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของน้องๆในระดับชั้นอนุบาล เด็กๆได้เรียนรู้โดยตรงกับคุณครูประจำชั้นทาง On line และเรียนรู้ผ่าน Clip VDO ซึ่งได้เรียนรู้ และพัฒนาส่งเสริมทักษะของเด็กๆ อย่างเหมาะสมตามวัย

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page