top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

  • เด็กหญิงภัทรวดี บุญปุ๋ย

  • เด็กหญิงนภัสสร เรืองเกษม

  • เด็กหญิงสุจรรจิรา กุลลา

  • เด็กหญิงวิมลสิริ รวงผึ้ง

เก่ง ดี มีสุข เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในอนุบาลยุววิทยาดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page