top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

  • เด็กหญิงธันวรัตน์ นิลมูล

  • เด็กชายจักรพงศ์ ด้วงเงิน

  • เด็กชายภูดิท เสนะสกุล

  • เด็กชายธนายุต ทองด้วง

  • เด็กหญิงธนพร นรสิงห์

  • เด็กหญิงกานธิดา ตนุสุชากานต์

  • เด็กหญิงกรรภิรัตน์ สุขใจ

  • เด็กชายธีรวัจน์ เริงเกษตรกรณ์

เก่ง ดี มีสุข เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในอนุบาลยุววิทยาดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page