top of page

นักเรียนเข้าร่วมสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ระดับชั้นป.๓

   เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ได้เข้าร่วมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page