• Admin

จังหวัด/พื้นที่ ที่มีบทลงโทษ กรณีประชาชนไม่ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถาน

จังหวัด/พื้นที่ ที่มีบทลงโทษ กรณีประชาชนไม่ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถาน/สถานที่สาธารณะ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น