top of page

งานแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐ จ.สระบุรี (๕-๖ มกราคม ๒๕๖๑)

งานแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๑ มอบเกียรติบัตรกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาที่เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง "การแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิชาการ ได้แก่

1. วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.๒ ได้แก่ ด.ญ.กรรณิการ์ คำจร

2. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๒ ได้แก่ ด.ช.สุกนต์ธร ข้อร่วมคิด ,ด.ช.ศุภวิชญ์ อุตะมะ ,ดช.รัชชาพงษ์ เลี่ยวไพรัชต์

3. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๒ ได้แก่ ด.ญ.ภัทรสุดา ธงรัตนะดู 38 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page