top of page

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๐ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐)

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๑ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ที่เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ได้รับรางวัล ดังนี้

1. ชนะเลิศ การแข่งขัน Public Speech ระดับชั้น ป.๒ ได้แก่ ด.ญ.ปิยธดา หาญประเสริฐ , ด.ญ.กนกณัฎฐ์ ปิ่นทอง

2. ชนะเลิศ การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับชั้น ป.๒ ได้แก่ ด.ญ.สุเพ็ญรัตน์ ทองนิล, ด.ญ.วริษา อ่อนเขียว

3. ชนะเลิศ การแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ป.๑ ได้แก่ ด.ช.วริศ นิยมทอง

4. ชนะเลิศ การประกวดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้น ป.๒ ได้แก่ ด.ญ.พรสวรรค์ ทรัพย์ประเสริฐ, ด.ญ.สรินทร แพงหลวง, ด.ญ.กมลวรรณ นนทะภา

5. ชนะเลิศ การเขียนสะกดคำ ระดับชั้น ป.๑ ได้แก่ ด.ช.สิทธิชัย อินทชัย

6. ชนะเลิศ การคัดลายมือ ระดับชั้น ป.๑ ได้แก่ ด.ญ.ญาดาวี กูจิ

7. ชนะเลิศ การอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.๒ ได้แก่ ด.ช.นัทดนัย ร้อยลา

8. ชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ระดับชั้น ป.๒ ได้แก่ ด.ญ.บุษราคัม ประพัทธ์ศร

9. ชนะเลิศ การแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ป.๑ ได้แก่ ด.ญ.ปัฎวดี แสวงจิตร

ดู 42 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page