top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

คนใช้ถนนข้ามถนนทางม้าลาย...คนใช้รถโปรดระวังคนข้าม

โรงเรียนอนุบาลยุววิยา มีระบบการรักษาความปลอดภัยในการส่งเสริมให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ใช้ถนนทุกท่านในการข้ามถนน การขับขี่โดยใช้ทางม้าลายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาล เมืองสระบุรี ในการจัดทำทางม้าลายบริเวณทางข้ามถนนหน้าโรงเรียน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธีดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page