top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาของเรา ที่เข้าสอบแข่งขันและได้รับรางวัลในกิจกรรมการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้แก่

  • 1. เด็กชายปัณณวิชญ์ ศรีกําพล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ1

  • 2. เด็กชายธัชชัย สิงห์มโน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับเหรียญเงิน

  • 3. เด็กหญิงกัญญาพัชร์ มูลแก้ว นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๓ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

  • 4. เด็กหญิงกนกรัศม์ เพชรรุ่ง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๒ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

  • 5. เด็กหญิงญาณินท์ ทองสุภาพ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๒ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

  • 6. เด็กหญิงปุณยนุช จิรวงศ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๓ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

  • 7. เด็กชายณัฏฐชัย เพ็ชรักษ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

  • 8. เด็กหญิงบัณฑิตา ซุ่นกลาง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๕ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยนะคะดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page